Основні напрямки розвитку дошкільної освіти в Україні

Головна мета національної дошкільної освіти – створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до людей, самої себе, природи, культури, світу. Дошкільна освіта ґрунтується на таких принципах:

– науковості, що передбачає опору на класичні та сучасні наукові здобутки у галузі педагогіки та психології дошкільної освіти;

– гуманізації та демократизації освітньої роботи, що передбачає орієнтацію на особистість дитини, максимальне розкриття її нахилів, здібностей та інтересів;

– визнанні особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти; самоцінності дошкільного дитинства;

– доступності освіти;

– визнанні пріоритету гармонійного розвитку дитини перших шести (семи) років життя;

– тісному зв’язку з реальним життям, його проблемами та суперечностями, розширенням життєвого простору дошкільника;

– єдності розвивальних, виховних та навчальних завдань;

– варіативності форм здобуття дошкільної освіти;

– наступності дошкільної та початкової освіти шляхом створення, розробки програм, відповідних форм і методів роботи тощо;

– єдності суспільного та сімейного виховання

Пріоритетами державної політики в розвитку дошкільної освіти у ХХI столітті є: 

 • її особистісна орієнтація; 
 • формування гуманістичних цінностей; 
 • оновлення принципів, змісту та освітніх технологій; 
 • орієнтація на формування життєвої компетентності дитини; 
 • забезпечення фізичного, психічного та морального здоров’я; 
 • пріоритет інтересів дитини перед усіма іншими; 
 • формування свідомого, відповідального ставлення до життя; 
 • творча самореалізація педагога і дитини; 
 • інтеграція науки та освіти; 
 • соціально-педагогічний патронат сім’ї; 
 • створення індустрії освітніх засобів; 

інтеграція національної дошкільної освіти у світовий освітній простір.