Звіт директора ЗДО “Золотий колосок” за 2020-2021 н.р.

ЗВІТ

Директора ЗДО «Золотий колосок»

Савенко Людмили Іванівни перед колективом та громадськістю 24.05.2021 р.

1.Загальні положення

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, наказу МОН України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість звітувати перед Вами, шановна батьківська громадськість та колеги про свою діяльність як керівник ясла-садка «Золотий колосок».

Як директор, у своїй діяльності я керувалась Статутом нашого закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу.

Відповідно до законодавства я здійснюю загальне керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

У поточному навчальному році мої управлінські рішення та дії, як керівника закладу були спрямовані головним чином на:

– якісну реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту й обсягу;

– контроль за відповідністю застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання й навчання дітей в закладі;

– формування мережі, комплектування груп відповідно до запиту батьків;

– дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

– підтримку ініціатив, як з боку батьків так і збоку працівників закладу щодо вдосконалення освітнього процесу;

– виконання річних завдань;

– складання бюджетного запиту на рік;

– організацію роботи щодо охоплення навчанням дітей 5річного віку

Стратегічною метою управлінської діяльності моєї та адміністративної ланки закладу стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку та самоактуалізації особистості дитини, реалізація особистісно-орієнтованого навчання та виховання, їх оздоровлення в умовах закладу.

Заклад дошкільної освіти ясла-садок «Золотий колосок» Софіївсько-Борщагівської сільської ради заснований у 1974 році.

Юридична адреса закладу: Київська область, Бучанський район,                     с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 53 Б

У ЗДО функціонує 12 груп:

2 ясельні

4 молодшого віку

3 середнього віку

3 старшого віку

Зарахування дітей до закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження дитини.

Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, режим роботи – з 07.00 до 19.00.

Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2003 року №305, іншими нормативно-правовими актами та власним статутом.

Головною метою ЗДО «Золотий колосок» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у вихованні, догляді та оздоровленні дітей дошкільного віку, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. У 2020/2021 н. р. колектив закладу працював над вирішенням завдань:

1. Удосконалювати умови для організації театральної діяльності, як основи мовленнєвого (або морального, естетичного, творчого тощо) розвитку дошкільників;

2. Реалізація завдання з національно патріотичного виховання громадянина української держави, розвиненої духовності, моралі, екологічної культури;

3. Організація оптимального предметно-просторового розвивального середовища, щодо формування навичок безпечної поведінки дошкільників;

4. Підвищення компетентності та професійної майстерності педагогів через удосконалення якості методичного супроводу, модернізації методичної роботи з кадрами.

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, створенням необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини для її духовного зростання, фізичної досконалості.

Реалізація освітніх завдань здійснюється на засадах особистісно- орієнтованої моделі організації педагогічного процесу.

Протягом 2020–2021 навчального року здійснювала управління закладом, дотримувалась посадових обов’язків, законодавства України та інших розпорядчих актів, що регламентують роботу закладів дошкільної освіти. Як керівник, звертала увагу на дотримання всіма учасниками освітнього процесу норм чинного законодавства та досягнення очікуваного кінцевого результату.

2.Кадрове забезпечення закладу.

ЗДО «Золотий колосок» повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагоги мають спеціальну педагогічну освіту, за станом здоров’я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність.

В закладі працюють 64 працівники. В штаті є вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізкультури, практичний психолог, вчитель-логопед, соціальний педагог, музкерівник, керівник гуртка англійської мови, сестра медична старша.

Відповідно до перспективного плану-графіку курсової перепідготовки у 2020/2021 н. р. підвищили свою фахову майстерність 5 педагогів: Дениско Г.М., Ляшук Т.П., Ляшук Н.Л., Імаєва О.В., Стурова С.І., було проатестовано 5 педагогів: спеціаліст II категорії – Ляшук Н.Л., Ляшук Т.П., спеціаліст І категорії – Сідоркова В.А., спеціаліст «вищої категорії» – Імаєва О.В., відповідність «вищій категорії» – Дениско Г.М.

Аналіз професійного рівня:

з кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» –   5 педагоги;

з кваліфікаційною категорією «спеціаліст І категорії» –   3 педагоги;

з кваліфікаційною категорією «спеціаліст ІІ категорії» –  5  педагоги

Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра, створюючи усі умови для розкриття їх творчого потенціалу. Робота з молодими спеціалістами проводиться індивідуально та згідно з планом для молодих вихователів «Школа молодого спеціаліста». У роботі школи молодого вихователя брали участь Церковна К.С., Карпенко К.В., Романченко Г.В., Стурова С.І., Шалгінова С.С. На роботу молодих педагогів позитивно вплинула система наставництва. Виходячи з підбору кадрів, можемо зробити висновок, що в нашому ЗДО є все, що складає підґрунтя зразкової діяльності закладу, бо творчу дитину може виховати лише творчий педагог.

Організація морального та матеріального заохочення працівників, які добросовісно виконують свої обов’язки, працюють творчо – є невід’ємною складовою успішного управління закладом.

Методична робота в садочку спрямована на вирішення пріоритетних завдань, на інформування педагогів щодо результатів сучасних наукових досліджень у галузі педагогіки, психології, застосування новітніх інноваційних технологій, на підвищення кваліфікації педагогів через проведення семінарів, ділових ігор, педагогічних рингів, тренінгів і т. д.

У річному плані роботи закладу були передбачені різні дієві форми роботи з педагогічними працівниками, дане питання обговорювалося на педагогічних годинах, семінарах-практикумах, під час проведення групових та індивідуальних консультацій для вихователів. Також педагоги закладу значно підвищували свій професійний рівень, готуючи та відвідуючи протягом року засідання творчої групи, «Школу молодого спеціаліста», майстер-класи та семінари-тренінги.

У 2020-2021 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради. Розглянуто важливі методичні питання, узгоджено план та стратегію роботи, обговорено екологічне виховання та освіта для сталого розвитку, обговорено адаптацію, розглянуто питання підготовки до школи.

В навчальному році в закладі було проведено тематичні перевірки, підсумковий контроль щодо сформованості шкільної зрілості старших дошкільників та ряд оперативних контролів. Висновки перевірок позитивні.

Важливим завданням в системі методичної роботи та підвищення фахової майстерності педагогів є атестація. За планом атестації, проводились творчі звіти педагогів, презентації роботи за звітній період.

ЗДО «Золотий колосок» організував  конкурси:

  •  «Осінні барви ЗДО»
  • «Зима-чарівниця»
  • «Дружня родина – щаслива Україна»
  • «Моя Україна – незалежна і вільна»
  • «Великодні барви»
  • «Ми – діти Землі»

Документація ведеться відповідно до «Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України №1059 від 01.10.2012 р.

Всі документи зберігаються у певному місці, ведуться чітко, охайно, державною мовою, з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю їх оформлення. Зібрані та систематизовані нормативно-правові документи щодо діяльності закладу.

В своїй педагогічній діяльності заклад керується принципом гуманістичної спрямованості педагогічного процесу, при якому взаємодія педагогів з дітьми будується на педагогіці співробітництва.

3. Організація освітнього процесу

Освітній процес у нашому закладі здійснюється відповідно до Програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», «Впевнений старт».

Педагогічний колектив у минулому навчальному році працював активно, з творчим натхненням і намагався виконати поставлені завдання відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), та Програми розвитку дитини дошкільного віку «Впевнений старт» (оновлена). Розвивальний простір закладу побудований згідно програмно-методичних вимог та з обов’язковим урахуванням вікових та індивідуальних особливостей. Кожна вікова група поділена на розвивальні ігрові осередки – центри дитячої активності, організація роботи в яких здійснюється на основі їхнього особистого вибору.

На території закладу створені об’єктивні передумови для формування у дітей перших уявлень про природу: квітники, невеликий фруктовий сад, куточки лісу, екологічна стежина, сучасні майданчики. Організація інноваційної діяльності ЗДО «Золотий колосок »здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000 р.

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності від основних ліній Базового компоненту дошкільної освіти. Наше завдання – наповнити цікавим змістом усю життєдіяльність дитини впродовж дня, тижня, року, вікового періоду, що повною мірою забезпечує реалізацію особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти , орієнтує педагогів на те , що у центрі уваги має бути не педагог як організатор освітнього процесу, а дитина, якісні та кількісні зміни що відбуваються з нею від народження до 6(7) років і втілюються в різних формах активності, особливостях поведінки та діяльності на різних вікових етапах, у різних сферах життєдіяльності.

Театралізована діяльність посідала належне місце серед інших видів діяльності: інсценування народних казок, жартівливих пісеньок, проведення свят з елементами інсценізації, ігри-драматизації, розваги, настільні, пальчикові, тіньові театри, ігри-вправи з використанням ТРВЗ. Надзвичайно дієвим було участь дітей та дорослих (вихователів, батьків ) у театральній творчості та відвідування з дітьми лялькових вистав, під час яких малята могли відчути неповторну атмосферу справжнього театру. На жаль, вихователі частіше використовували інсценізації (точне послідовне відтворення літературного твору), рідше ігри-драматизації, що дають можливість дітям імпровізувати, самовиражатися, ділити ролі, самим творити виставу. Роботу в цьому напрямку слід продовжити в наступному навчальному році.

Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей та рівень засвоєння вихованцями знань, умінь, навичок відповідно до програмових вимог свідчать про стійку динаміку зростання показників всебічного розвитку дітей. Діти мають достатній обсяг знань для подальшого засвоєння шкільної програми.

Для реалізації природних нахилів, здібностей та інтересів дітей протягом 2020-2021 н. р. ефективно працював гурток іноземної мови.

Як керівник, я приділяю значну увагу забезпеченню безпечних та нешкідливих умов виховання дітей. В річному плані окремим розділом щорічно планується робота з безпеки життєдіяльності та виконується працівниками ЗДО у повному обсязі. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу.

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу, для роботи всіх категорій працівників та дітей. Весь освітній процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю директора, відповідальних осіб, комісії з охорони праці. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки життєдіяльності в садочку у 2020-2021 н.р. мав комплексний характер і вчасно здійснювався адміністрацією. У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

Протягом року не зареєстровано випадків травмування дітей. Виробничого травматизму серед працівників не було.

Значна увага приділяється питанню валеологічного виховання та безпеки життєдіяльності вихованців. Робота в цьому напрямку здійснювалася згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти: було проведено Тиждень безпеки життєдіяльності дитини, Тиждень знань з ОБЖД, День ЦЗ.

З метою ефективного вирішення завдань щодо фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі було проведено низку заходів, які носили науково-методичний і практичний характер.

4.Соціальний захист та медичне обслуговування.

Одним із пріоритетних напрямків мене, як керівника є забезпечення соціального захисту, збереження і зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної органвзації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. У 2020-2021 н.р. вчасно виплачувалася заробітна плата і аванс.

Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюються згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

При складанні річного плану роботи планувалися заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і прцівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки.

Організовано проводились при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет приймав участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будувалася на Базовому компоненту дошкільної освіти, який спрямував роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому просторі. Тому завданнями нашого колективу з профілактики дитячого травматизму були і є:

• поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

• удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя;

• пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

• проведено інструктаж з першочергових дій персоналу і посадових осіб ДНЗ у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій.

В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, які ведуться своєчасно. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при директорові та батьківських зборах.

Традиційно з 01 червня по 31 серпня дошкільний заклад переводиться на літньо – оздоровчий режим роботи.

5. Організація харчування

Організація харчування в ДНЗ проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»; від 22.06.2005 № 507 «Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 26.08.2002 № 1243», наказів Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», від 25.07.2005 № 431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 № 1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах».

В закладі проводилась постійна планомірна робота щодо організації харчування дітей. Здійснювався постійний контроль за роботою з організації харчування. За результатами контролю видано відповідні накази.Активно запроваджується система HACCP.

Для правильної організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню. Проводився аналіз виконання норм харчування 1 раз на 10 днів. Регулярно проводилось зняття проб готової їжі, відбирались добові проби, велась вся необхідна документація щодо організації харчування дітей.

Здійснювався суворий контроль за умовами зберігання, дотриманням строків реалізації продуктів харчування та технологією приготування їжі.

Медична сестра Капшук Г.Д. забезпечувала оптимальний та різноманітний набір продуктів харчування у садок. Приймались продукти харчування від постачальника відповідно до вимог згідно цін, які вказані в специфікації.

Своєчасно замовлялись продукти харчування, виходячи з наявності їх залишків у коморі.

На основі накопичувальної відомості обліку витрати продуктів на одну дитину проводився аналіз та корекція виконання натуральних норм харчування.

На підставі вищевикладеного аналізу харчування дітей у закладі та з метою покращення організації харчування у 2020 році здійснювався моніторинг виконання натуральних норм харчування, вартості харчування дітей .

З метою збереження здоров’я дітей та запобігання виникнення захворювань, організації якісного та повноцінного харчування вихованців були організовані консультації для батьків, дане питання розглядалось на батьківських зборах; в групах оформлені інформаційні матеріали щодо організації харчування дітей, батьки були ознайомлені зі змінами в законодавстві щодо оплати за харчування дітей.

Я, як керівник постійно тримаю на контролі організацію раціонального харчування в закладі. Результати контролю обговорюються на оперативних нарадах, обговорюються питання щодо покращення роботи з цього питання.

Сформованість культурно-гігієнічних навичок дітей під час організації харчування.

Виховання культурно-гігієнічних навичок проходить на позитивному емоційному фоні. Робота ведеться систематично в повсякденному житті, проводяться бесіди під час відповідних занять на валеологічні теми, використовується в освітньому процесі художнє слово, народний фольклор (потішки, примовки) для створення позитивних емоцій в дітей у процесі засвоєння певних культурно-гігієнічних навичок. Діти знають основні вимоги до режиму та гігієни харчування, виконують правила культурної поведінки за столом, використовують доцільні способи споживання різних продуктів харчування. У групах дітей дошкільного віку є куточки чергових. Чергові самостійно накривають на стіл, прибирають посуд після їжі.

6. Організація роботи з батьками

В закладі проводяться загальні та групові батьківські збори, тренінги для батьків. Педагоги, практичний психолог, вчитель-логопед, вихователь-методист, старша медична сестра, муз.керівник, інструктор з фізкультури знайомлять батьків з проблемами кожного вікового періоду, відповідають на найактуальніші запитання щодо виховання та навчання дошкільників саме в родині. З метою підвищення рівня педагогічної компетентності батьків в ЗДО  проводяться виставки, консультації, ознайомлення з педагогічними виданнями. У батьківських куточках вихователі, практичний психолог, вчитель-логопед розміщують інформацію з порадами щодо розвитку, навчання та виховання дітей відповідно до завдань, над якими працюють педагоги в навчальному році. Намагаюся дати вихователям цікавий матеріал для розміщення в батьківських кутках. За минулий рік скарг на роботу колективу до директора ДНЗ, відділу освіти не надходило.

7.Матеріально-технічна база

ЗДО «Золотий колосок» – є комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Це складний, відповідальний, але і цікавий для мене напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із місцевого бюджету.

 Загальний стан території відповідає санітарно-гігієнічним нормам. На території закладу функціонує 12 ігрових майданчиків. Їх оснащення теж відповідає санітарно-гігієнічним, педагогічним та естетичним нормам, травмобезпечне для дітей. Ігрові майданчики забезпечені пісочницями, столами, лавами, драбинками для лазіння, гойдалками, каруселями. Обладнання перевіряється на безпеку. Територія закладу озеленена. Висаджені фруктові дерева, розбиті квітники, в яких безперервно цвітуть квіти. Групові кімнати, кабінети обладнані відповідними меблями, технічними засобами навчання. Відповідно до вікових особливостей дітей в групах обладнано куточки: книги, природи, чергування. Наочні посібники та дидактичний матеріал виготовлено руками вихователів та придбано за сприяння батьківської громадськості та самих працівників. Намагаюся багато зусиль докласти для того, щоб імідж нашого садка був добрим. В кожній віковій групі – затишок, наближений до домашнього. Але нам ще є над чим працювати. Потребують капітального ремонту дахи майданчиків.

У 2020-2021 навчальному році було придбано меблі та обладнання відповідно до поточних потреб.

За період з 01.09.2020 р по 31.05.2021 р в ЗДО  «Золотий колосок » були проведені такі роботи:

• Косметичний ремонт в усіх групових приміщеннях, кабінетах, коридорах, харчоблоці.

• Пофарбовано підлоги в загальних приміщеннях, сходах.

Закуплено матеріалів:

• Електронні термометри та засоби для боротьби з КОВІД-19 (понад 100 тис.грн).

• Посуду (відра, тарілки, чашки, каструлі алюмінієві та інше кухонне приладдя).

• Матеріалів для ремонтних робіт водяної, каналізаційної,(змішувачі, крани, шланги, арматура до унітазів, тени для бойлерів, електролампочки, запчастини до мотокоси та ін.).

• Канцелярських товарів та послуг.

• Мийних засобів та антисептичні засоби  (маски, рукавички, антисептики, порошок пральний, миючий засіб «ГАЛА», сипучий порошок, сода кальцинована, мило, засоби для дезінфекції)

• Обладнання: пароконвертомат,  міксер

Підводячи підсумки минулого навчальногороку можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог програми.